گروه آموزشي ديني و قرآن
اطلاع رساني و استفاده از تجربيات آموزنده همكاران درس دینی و قرآن 
قالب وبلاگ

 درس پنجم: نردبان آسمان
- بنابه فرمایش حضرت علی(ع) مردم باچه چیزبایدخود رابه خدا نزدیک کنند؟

- باتوجه به سخن امیرالمومنین علی(ع) چراعده ای به دوزخ می روند؟


- نمازگناهان انسان رامانند........ پاییزی می ریزد .


- ستون دین ومعراج انسان مومن چیست؟

- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

- بنابه توصیه امام المتّقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نمازرابگوید، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد؟

- مفهوم ومعنای اذان واقامه گواهی دادن به چیست؟

- پیامبراکرم(ص) درباره ی نقش وثواب موذّن چه می فرماید؟

- نمازگزار درمسجد میهمان ....... می باشد

- فوایدنمازخواندن درمسجد راذکرکنید

- بنابه فرموده ی پروردگارمتعال نقش مساجددرروی زمین مانندچیست؟

الف- محل عبادت وخداپرستی

ب- مکان اتحادمسلمانان ج- محل مشورت مردم د- خانه های خداوند


- پس ازخواندن نمازچه ذکری ثواب فراوان دارد؟

-اگرشخصی بدون اطلاع وآگاهی با لباس یابدن نجس نمازبخواند ، نمازش چگونه است؟

- اگرنمازگزارقبل از نمازبدا ند بدن یا لباسش نجس است وباهمان لباس یابدن نجس نمازبخواند، نمازاو چگونه است؟

- حسین لباسش مقداری خونی بود وخودش این موضوع رامی دانست ، اوبا همان لباس نماز خواندونمازش نیز صحیح است . دلیل آن چه می تواند باشد؟

- باکدام یک ازوسایل زیرمی توان نمازخواند؟

الف- جوراب نجس ب- پیراهن نجس ج- شلوارنجس د-کاپشن نجس

- پيامبر پنج وعده نماز را به چه چيز تشبيه كرده؟

–كدام مورد از احكام نماز است؟

خواندن نماز در مسجد غصبي نبودن لباس نماز گزار (ص) خواندن اذان و اقامه

-چه فرقي بين آداب نماز و احكام نماز است؟
درس ششم
با استفاده ازفرمایش پیامبر(ص ) برخی ویژگی های ماه مبارک رمضان رابگویید.

- روزه گرفتن درماه مبارک رمضان برمسلمانان ......... است.

- پیامبر(ص) روزه راسپروپوشش دربرابرچه چیزهایی می دانند؟

فایده های روزه رابنویسید.

- انسانی که باروزه اراده ی خود راقوی می کند، ازاین اراده درزندگی خودچگونه بهره مند می شود؟

- بنابه فرمایش امام صادق (ع) چراخداوندروزه رابرمردم واجب کرده است؟

- روزه گرفتن چه فایده ای برای جسم وتن انسان دارد؟

- بااستفاده ازسخن پیامبر(ص) ، چه کنیم تاسالم بمانیم؟

« برای روزه گرفتن بایدنیّت کنیم » یعنی چه؟

روزه بودن ازچه وقت شروع وتاچه وقت ادامه دارد؟

- علی روزه دارد وکمی تشنه شده، یادش نیست که روزه است او نصف لیوان شربت خورد . روزه اوصحیح است. ص غ

- انسان روزه داراگربه حمام برود وزیردوش آب سرش را بشوید، روزه اش صحیح است. ص غ

-درمکانی خاکبرداری می کنند ،گردوخاک زیادی است وشخص روزه داری درآن جا کارمی کند ، اگرجلوی دهان وبینی اش را با پارچه ای ببندد ، روزه اش باطل است. ص غ


-اگرکسی فراموش کندکه روزه دارد وداخل استخرسرش رازیرآب ببرد، روزه ی او چگونه است

[ سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ ] [ 16:2 ] [ دبیر ]
  درس نهم : زیارت اولیای خدا

 اهداف کلی درس : الف: انس و الفت با اولیای خدا ب: شناخت زیاد خدا و قدردانی و کمک خواستن از آنان ج: پاکیزگی ،معطر بودن و لباس تمیز پوشیدن د: آشنایی با ثمرات زیارت و آداب زیارت و برخی احکام غسل ه: اشتیاق و آرزو برای زیارت اولیای الهی

خودت را امتحان کن . 1-مهمترین فایده زیارت چیست ؟ توضیح دهید؟ ایجاد وانس و محبت بین ما و اولیای خدا 2-به چه کارهایی آداب زیارت گفته می شود؟ به سه مورد از این آداب اشاره کنید؟ آداب زیارت به کارهای مستحبی گفته می شود که ما با انجام آنها در زیارتگاهها بیشتر مورد لطف و توجه دوستان خدا قرار می گیریم. 3-شیوه صحیح غسل کردن را توضیح دهید؟ نیت- شستن سر و گردن به طوری که در کتاب بیان کرده- شستن طرف راست بدن و سپس شستن طرف چپ بدن

  درس دهم : آفتاب پنهان

 اهداف شناختی: الف: شناخت امام زمان به عنوان امام زنده و حاضر و ناظر ب: ما در انتظار امام زمان هستیم ج: توجه همیشگی امام زمان به ما د: رضایت امام زمان جهت مشاهده اعمال خوب ما اهداف عاطفی: الف: احساس علاقه به راز و نیاز و توسل به امام زمان به عنوان امام زنده و تقویت علاقمندی به ایشان ب: تقویت اشتیاق برای بهره مندی از هدایت امام زمان در زمان غیبت

 اهداف رفتاری: تلاش برای پیروی بیش از پیش از امام زمان و کسب رضایت ایشان

 خودت را امتحان کن . 1-    در چند جمله کوتاه، ویژگی های زمان ظهور امام زمان را توصیف کنید؟ برقراری عدالت- نبود هیچ گونه زندان،سلول و دادگاهی- نبود هیچگونه حکومت ظالم و ستمگر و نبود هیچ فقیر و مستمند و عدم ظلم به یکدیگر 2-به نظر شما ما باید چه کنیم تا از منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی (عج) باشیم؟ ترویج کارهای خوب ، همسایه داری ، دعا کردن برای فرجش ، گشاده رویی و همراهی با مومنان 3-فرج یعنی چه؟ یعنی گشایش در کارها و برطرف شدن مشکلات 

درس یازدهم: شاخه ای از درخت بهشتی

 اهداف کلی درس : الف : آشنایی با سخاوت             ب : آشنایی با تأثیر سخاوت در جامعه              ج: ثمرات سخاوت برای خود و دیگران              د : تقویت علاقه مندی با ضابطه برای سخاوت و بخشش اموال چرا سخاوت خوب است ؟ الف : دیگران را خوشحال می کنیم . ب : خودمان خوشحال می شویم . ج : خدا را خوشحال می کنیم . د : پاداش خداست و عمل به دستورات اوست . ه : مال انسان زیاد می شود و نیازهای ما را برطرف می کند . و : احساس آرامش می دهد و کینه ها را برطرف می کند .

خودت را امتحان کن : 1 . با توجه به حدیث رسول اکرم (ص) چه چیزی باعث نزدیک شدن انسان به خداوند و بهشت می شود ؟ نتیجة بخل ورزیدن چیست ؟ سخاوت ، دوری از بهشت است . 2 . آیا تنها انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند ؟ توضیح دهید ؟خیر ، هرکس به اندازة توانش می تواند بخشنده باشد و پول تنها جنبه سخاوت ندارد بلکه خوش خلقی و سلام کردن هم می تواند سخاوتمند باشد . 3 . اسراف در سخاوت یعنی چه ؟دو نمونه را بیان کنید ؟ یعنی زیاددادن بذل و بخشش کردن و بعد رجوع کردن به دیگران جهت قرض گرفتن و نداشتن پول برای امرار معاش زندگی  

 درس دوازدهم : عادت ها و آسیب ها

اهداف کلی درس : دشمن شناسی : الف : آشنایی با برخی موانع درونی مانند عادتهای ناپسند و راههای مبارزه با آنها ب : آشنایی با ضرورت برنامه داشتن برای زندگی ج : احساس نیاز نسبت به شناخت برخی موانع درونی همان عادتهای ناپسند د: احساس بیزاری نسبت به دشمنان درونی(عوامل دوری از سعادت ) ه : بکارگیری توانمندیها در جهت برطرف کردن ضعف ها و کمبودها  ایجاد تمایل  مراحل ایجاد گستره عادت      تکرار و تمرین        تعلیم و تفکر       عوامل مؤثر در شکل گیری عادت : الف : محیط         ب : دوستان   ج : رسانه     د : مراکز آموزشی       ه  :سن     و : جنسیت      

    راههای مقابله با بازیهای مخرب : 1 . والدین با بچه ها دوست شوند 2 . زمان و محدودیت برای استفاده از رایانه قرار دهیم . 3 . در زمان خرید ، بازیهای مخرب مورد شناسایی قرار گیرند .

خودت را امتحان کن : 1 . چه چیزی باعث می شود یک کار برای انسان به صورت عادت درآید ؟ شرایط محیطی ، جنسیتی ، دوستان ، رسانه ، شرایط سنی 2 . با ذکر چند مثال نقش صبر و استقامت را در رسیدن به بهشت توضیح دهید ؟ خداوند اانسان را به بلاهای مختلفی آزمایش و گرفتار می کند انسان صبور و مقاوم سعی و تلاش می کند تا آن را تحمل کند و این خود راه بهشت را برای او رقم می زند.


[ سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ ] [ 15:59 ] [ دبیر ]
بارم قران در هر سه پایه 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی دینی در پایه اول و دوم 8 نمره کتبی و 12 نمره تکوینی و پایه سوم 20 نمره کتبی و 20 نمره مستمر عربی طبق بخشنامه سالهای ماضی می باشد 15-5 می باشد

[ سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ ] [ 15:47 ] [ دبیر ]
از دوستان خوبم اقای حیدری و دیگر ان ممنونم من به زابل  منتقل نشدم  و در همین مسولیت اموزشی هستم  و به تدریس در مدرسه و ضمن خدمت و مراکز اموزش عالی موسسه اموزش عالی هاتف ادامه می دهم و هیچ مسولیتی را فعلا نپذیرفتم اگر پیامی دارید روی خروجی بیشتر خودتان را معرفی کنید تا شما را التفات نمایم

[ سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ ] [ 15:32 ] [ دبیر ]

 1-اسکندری 19 - اشکانی 20 -انصاری 19- بامری 20- بستانی 14- بولاقی 17- پیری -5- خواجه 20-خواجه خسروی 20- دهقان 19- ذخیره 15 زارعی 12- سارانی 20- سجادی 18/50- سلطانی 19 شاهین فرد 20- شهرکی 18-شیخ ملازاده 18- ضیایی 19- عاقل خواجه داد 17= عسکری 20- علوی 16- ملاشاهی 20-  سعید ملایی نسب 19 وحید ملایی نسب 20- میثم میری 20- محمد میری 20- نارویی 11 - نغزعلی 19-هدایتی فر 19-       موفق باشید ممنونم بچه ها تلاشتان را بیشتر کنید افرین حیدری دبیر شما

[ یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ ] [ 14:14 ] [ دبیر ]
طبق بخشنامه ۱۰۱/۱/۱۷۶۲۸ مورخ ۳/۸/۹۰ وزارت متبوع و نامه شماره ۵۲۰۶۰/۴/۳۱ مورخ ۱۵/۸/۹۰ تعدادي از صفحات در سال اول و دوم تغيير كرده است كه به شرح ذيل اعلام و ابلاغ مي گردد در بيامهاي اسماني سال اول راهنمايي صفحات ۳۰-۳۱-۳۲ از اول واجبات و اركان نماز براي اهل تسنن حذف و صفحات۶۰تا۶۶ كتاب ضميمه اهل تسنن تا ابتداي نماز جمعه جايگزين مي شود صفحات ۴۱-۴۲ از اول شيوه اقامه نماز جمعه حذف و صفحات ۶۶-۶۷-۶۸-۶۹ از اول نماز جمعه تا اخر نماز جمعه تا اخر جماعت جايگزين مي شود صفحات ۴۸تا۵۲ از اول خون حذف و به جاي ان ۲۲-۲۳-۲۴-۳۶-۳۷- از ابتداي نجاسات و اجتناب از انها تا ابتداي وضو جايگزين مي شود و صفحات ۹۱تا۹۷ درس يازدهم حذف و صفحات ۵تا۱۰ كتاب ضميمه اهل تسنن جايگزين مي شود

در بيامهاي اسماني سال دوم راهنمايي صفحات ۴۱تا۴۴ از اول شرايط نماز صحيح حذف و به جاي انان براي اهل تسنن صفحات ۲۱-۲۲-۵۷-۵۸- تا ابتداي نجاسات و اجتناب از انها تا ابتداي اقسام نماز جايگزين مي شود و صفحات ۵۷-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-درس نهم حذف و صفحات ۴۱-۴۲-۴۳-از ابتداي غسل از كتاب ضميمه اهل تسنن جايگزين مي شود  و ي شما مسلمان باشيد تا ابتداي خودت را امتحان كن حذف و صفحه ۱۰ كتاي ضميمه اهل تسنن جايگزين مي شود موفق و منصور باشيد

[ جمعه نهم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:53 ] [ دبیر ]
سمه تعالی
امتحان درس : پیام های آسمان پایه اول  نوبت اول دیماه 89  آموزشگاه .........................

  گزینه صحیح را علامت بزنید .۵/۲
1-دستور پیامبر مبنی بر اینکه «هر کدام از اسیران که به ده نفر از مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد است » نشان دهنده کدام گزینه زیر است ؟
الف) ارزش دانش           ب) علم آموزی کافران          ج) پاداش کامل            د) ارزش اسیران

2- امام سجاد (ع)« از دروغ بپرهیزید کوچک باشد یا بزرگ ، شوخی باشد یا جدی» نشان دهنده کدام نوع رشد است ؟
الف) رشد عقلی           ب)رشد علمی               ج) رشد اخلاقی             د) رشد جسمانی

3-در برابر نعمت های خداوند می گوییم « الحمدلله رب العالمین» این چه نوع شکری است ؟
الف) عملی                    ب) زبانی                         ج) علمی                  د) حقیقی

4-خواندن کدام مورد در نماز واجب نیست ؟
الف) ارکان                  ب) غیر ارکان                   ج) سلام                      د) قنوت

 5- ناسپاسی نعمت گوش کدام است ؟
الف) غیبت کردن               ب) غیبت شنیدن             ج) دروغ گویی              د)سخن چینی
 ۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .۷۵/۱

الف) بهترین راه تشکر از خداوند ........................... است .

ب)نعمت ............ باعث برتری انسان بر سایر موجودات می باشد .

ج)«حیَّ علی الفَلاح » یعنی ............ ............ ........... 

۳ صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .۱
خداوند برای محافظت از ما فرشتگان را مامور کرده است.        ص                 غ

تشهد جزء ارکان نماز است . ص              غ
 ۴- پیام آیه را بنویسید .«کُلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ و انَّما توفّونَ اُجُورکُم یَومَ القیامة»
(هر کسی طعم مرگ را خواهد چشید و قطعاً پاداش هایتان را به طور کامل در روز قیامت دریافت خواهید کرد )۵/

پیام آیه : .................................
 ۵- فرد صبور در موارد زیر چگونه رفتار می کند .۱
درسی را خوب یاد نمی گیرد ................................................................
در یک مسابقه ورزشی شکست می خورد .......................................................................
۶- چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد ؟۱
۷-حضرت علی (ع) درباره ی دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند چه می فرماید ؟۵/
۸- داشتن الگوی مناسب چه فایده ای برای مردم دارد ؟۱

۹- امام صادق(ع) درباره ی زندگی پیامبر اعظم (ص) چه می فرمایند ؟ (2جمله)۱

۱۰- چگونه می توانیم از خداوند به خاطر نعمت بزرگ پیامبران تشکر کنیم ؟۷۵/


 ۱۱- عذاب های سخت جهنم را چه کسی به وجود آورده است ؟ توضیح دهید ۱

۱۲- چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند چگونه ؟۲

 

 ۱۳- مهم ترین فایده نماز خواندن را توضیح دهید .۱

 ۱۴- فرق میان ارکان و غیر ارکان در نماز چیست ؟۲
 ۱۵- علم و دانش ما چه تاثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد؟۱
۱۶-بنابر فرمایش امام صادق(ع) چه تفاوتی میان مرگ نیکوکاران و مرگ بدکاران وجود دارد؟ ۲

پیروز و سربلند باشید .

[ سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:56 ] [ دبیر ]
از دانش اموزان امیرحسین خیاطی امیر محمد خواجه - نوروزی میکاییل شهرکی - محمد هادی بامری- تشکر می کنم

[ یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:23 ] [ دبیر ]
از اقایان امیر محمد خواجه - امیرحسین خیاطی - محمد ازادیخواه- محمد هادی بامری-امیر حسین بامری - زارعی سید محمد حیدری مهزیار نوروزی اشکانی حسین شهرکی تشکر می کنم

[ یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:20 ] [ دبیر ]

هر کدوم ما وقتی که با یه شخص مهمی قرار ملاقات داریم، از دو ساعت قبلش حاضر می شیم، خودمون رو مرتب می کنیم، تمرین می کنیم که چی می خوایم بگیم، و حتی نیم ساعت زود تر از وقت قرار هم در محل تعیین شده حاضر می شیم تا راس ساعت مقرر خدمت برسیم.

خوب که تو زندگیمون رو بگردیم و نگاه کنیم می بینیم هر روز سر یه ساعت مشخصی با یه شخصیت مهمی، که خیلی مهمه قرار داریم.

کسی که به من و تو عزت داده.

کسی که به من و تو سلامتی داده.

کسی که به من و تو شعور داده.

کسی که به من و تو خیلی چیزا داده.

ما هر وقت هر کی محبتی در حقمون بکنه تا عمر داریم یادمون می مونه و از هر فرصتی استفاده می کنیم تا جبران کنیم.

حالا یکی که تو زندگی این همه به ما محبت کرده دور از انصافه که جواب محبتش رو ندیم.

اون شخص توی یک شبانه روز که ۲۴ ساعته فقط و فقط به ۱۷ دقیقه راضیه.

یک ساعت عاشقی مشخص کرده که تو اون ساعت منتظر من و توست.

اره اون شخص خدای من و توست.

شماها که سر وقت به قرار عاشقانتون می رسید، خوش بحالتون. خیلی قدر بدونید.

اما یکی مثل من که وقت نماز میشه هزار تا کار یادش میاد…

خیلی بی انصافیه! نه؟!

خدایی که قران خوندن و باهاش حرف زدن رو به خودم واگزار کرده که هر چه قدر خواستی و هر وقت خواستی…

یعنی روزی یه خط قران خوندن هم در توان من نیست؟!

یه خط معنی قران رو بخونم…

وای! چقدر برام سخت میاد…

تو تفسیر سوره اسراء چند تا ایه دیدم پشت سر هم در مورد والدین…

به قدری ریز و دقیق به نکات اشاره کرده بود که انگار یه روانشناس خیلی متبحر داره حرف می زنه و طریقه برخورد با والدین رو تدریس می کنه.

واقعا لذت بردم…

هر چی به سرمون میاد به خاطر اینه که از نماز و قران دور شدیم.

شما رو نمی دونم اما من…

من خدای خیلی خوبی دارم. خیلی خیلی خیلی بینهایت خوب

اما…

در برابرش نه تنها بدم بلکه هیچ وقت هم سعی نکردم خوب باشم. خیلی هنر کنم یه کار مثبتی هم که می کنم اینقدر بزرگش می کنم که بی مزه میشه.

در مورد نماز و قرار عاشقی می گفتم:

اره! اینا رو گفتم برای اینکه بگم: هر جا میریم از قبل قرار حاضریم.

از یه ساعت قبل هم راه میفتیم که حداقل سر وقت به قرار برسیم.

اما به نماز که می رسه…

می زاریم الله اکبر اذون رو که گفتن تازه استین بالا می زنیم بریم وضو بگیریم.

در صورت اینکه من فکر می کنم انصاف این باشه الله اکبر اذون رو که گفتن ما هم الله اکبر نمار رو بگیم.

سر ساعت مقرر سر قرار حاضر بشیم.

دیر نکنیم دیر نکنیم دیر نکنیم دیر نکنیم....

[ شنبه سوم دی ۱۳۹۰ ] [ 20:59 ] [ دبیر ]
از دانش اموزان خوبم اقای خواجه خسروی و شاهین فر که به من لطف داشتند ممنونم چشم

[ جمعه دوم دی ۱۳۹۰ ] [ 11:42 ] [ دبیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
امکانات وب